Icon samen naar inclusief-12

Waarom samenwerken

Om stevig samen te werken, moeten we elkaar kennen. Als we elkaar kennen, ontstaat verbinding en de wil om elkaar te helpen. Daarbij is het handig elkaar vragen te stellen. Delen we dezelfde kennis en taal? Is de rolverdeling helder? Zijn er mogelijkheden om samen initiatieven op te zetten? Als we elkaars perspectieven en uitgangspunten kennen, kunnen onze ambities elkaar versterken. Samenwerken kan rond verschillende thema’s, zoals kansengelijkheid, bestaanszekerheid of veiligheid. Met samenwerking kunnen we voorkomen dat kinderen moeten verplaatsen voor extra ondersteuning. Dan wordt het mogelijk om passende ondersteuning op de scholen en in de wijk samen vorm te geven.  

Inpiratiebronnen

Artikel

Wijkoverleg versterkt samenwerking. Lees hier wat het wijkoverleg Pijp/Rivierenbuurt oplevert.  

Zoals Co-teach POSO, waar de expertise van het SO en het PO wordt gebundeld. En ontdek waardoor ze steeds beter aan kunnen sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de kinderen in de wijk. 

Interview

Sterkere samenwerking tussen ib-oka. Lees in het interview over de gezamenlijke training, wat levert dit de samenwerking op? Lees het interview 

Artikel

Integraal arrangeren. Wat wordt daarmee precies bedoeld? Hoe werkt het in de praktijk? En wat is het verschil met ‘gewoon goed samenwerken’? Ben in de Buurt legt het uit.  

Ondersteuningsplan

Wist je dat ‘thuisnabij onderwijs, geen kind de wijk meer uit’ een belangrijke ambitie is van het SWV Amsterdam-Diemen? 

Artikel

Stevige wijksamenwerking is dé sleutel voor kansengelijkheid in het onderwijs. Dat is het uitgangspunt van dit artikel.    

Hoe kom je tot samenwerken

Als samenwerkingsverband willen we de komende jaren stimuleren dat er in elke wijk een structureel wijkoverleg bestaat tussen scholen, het Ouder- en Kindteam en andere partners. Om de samenwerking in de wijk te bespreken, afspraken te maken en de samenwerking te verbeteren. Daarom nemen we als samenwerkingsverband het initiatief om scholen bij elkaar te brengen wanneer daar behoefte aan is. Uit onze eerdere gesprekken bleek dat er gezamenlijke behoeftes zijn die in het wijkoverleg besproken kunnen worden, en dat er dus behoefte is aan het organiseren van een wijkoverleg.

Wat is er nodig voor een wijkoverleg

Een wijkoverleg wordt met enige regelmaat georganiseerd. Daarvoor is een voorzitter nodig, een werkgroep die het overleg voorbereidt en een ondersteuner die de organisatie op zich neemt. Deelnemers van het wijkoverleg bepalen met elkaar hoe de rollen worden verdeeld. Besloten kan worden om met elkaar een ondersteuner in te huren. Tijdens het wijkoverleg worden onderwerpen besproken die voor iedereen relevant zijn. De werkgroep zorgt ervoor dat de juiste partners daarbij worden uitgenodigd. Het samenwerkingsverband sluit hierbij graag aan als partner.

Ook stimuleren we expertisenetwerken waarbij het speciaal onderwijs haar kennis met het regulier onderwijs deelt en vice versa! Vanuit het wijkoverleg kan de expertise uitwisseling georganiseerd worden.

Binnen de BEN-aanpak is ingezet op een dekkend aanbod in de wijk. De aanpak loopt in zeven buurten vanuit BEN Amsterdam. Daarnaast zijn er pilots gestart in twee wijken door ‘Ben in de Buurt’. Meer over deze initiatieven lees je bij Partners en aanbod in de wijk.

Meer lezen over samenwerken in de wijk

Back to top