Icon samen naar inclusief-13

Inclusief aanbod voor leerlingen

Een inclusief aanbod kan er voor elke school anders uit zien. Belangrijk is vooral om onderbouwd en bewust een keuze hierin te makenOp deze pagina vind je inspiratie hoe je het onderwijsaanbod voor leerlingen kan ontwerpen vanuit de inclusie-gedachte. 

Onderwijsaanbod vanuit inclusie

Handelen vanuit inclusieve waarden

Het raamwerk van de National Council for Special Education in Ierland is een praktisch hulpmiddel dat de ontwikkeling van een meer inclusieve onderwijspraktijk kan ondersteunen. Het nodigt professionals uit kritisch te reflecteren op inclusieve waarden en hoe je deze terug laat komen in je eigen handelen.

Onderwijs met diversiteit als uitgangspunt

Universal Design for Learning is een onderwijsontwerp met diversiteit als uitgangspunt, dat rekening houdt met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen. Zo creëer je flexibel onderwijs zonder dat je als leerkracht aangewezen bent op ad-hoc aanpassingen. In het toepassen van Universal Design for Learning staan drie principes centraal:  

  • Het aanbieden van informatie op verschillende manieren. 
  • Het controleren van voortgang op flexibele wijze. 
  • Het vergroten van betrokkenheid via verschillende strategieën. 

Ook binnen Nederland zijn er voorbeelden van flexibel of adaptief onderwijs, zoals flexibiliteit in curriculum, de snelheid waarmee een leerling door de stof gaat en toetsing. Bekend is uit onderzoek is dat vooral de combinatie van gepersonaliseerd leren en voldoende begeleiding/coaching bieden aan leerlingen succesvol is 

Context en groepsgericht werken

Met inclusiever onderwijs is ook meer aandacht gekomen voor de context en groepsgericht werken. Hoe een leerkracht kijkt naar kinderen is afhankelijk van de context en de groep. Zo is gebleken dat leerkrachten die aangeven meer leerlingen met problematisch gedrag in de klas te hebben ook negatiever kijken naar het gedrag van de overige leerlingen. Maar ook de thuissituatie en groepsdynamiek hebben allemaal invloed op hoe een kind zich gedraagt.  

Ondersteuning en zorg binnen school

Inclusief onderwijs is een gezamenlijke opdracht. Een school kan het niet alleen, maar heeft hiervoor hulp en expertise van buurscholen, speciaal onderwijs, jeugdhulp en anderen nodig. De school is de vindplaats om kinderen met ondersteuningsbehoeften te signaleren, maar ook zoveel mogelijk de werkplaats om deze kinderen te ondersteunen. Dat betekent inzet om hulp en ondersteuning dichtbij school te organiseren.  

Om goed samen te werken is het niet alleen nodig om op casusniveau elkaar te vinden, maar ook om diepgaander af te stemmen over gezamenlijke doelen, taakverdeling en onderlinge verwachtingen. In Amsterdam en Diemen hebben we als doel om het wijkgericht werken te stimuleren. Dat betekent dat er op het niveau van de wijk intensief wordt samengewerkt, en gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise uit regulier onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulp en andere partijen. Wijkgericht werken en inclusief onderwijs kunnen elkaar op deze manier versterken.  

Ouders betrokken bij de school_icon ouders betrokken bij de school

Meer lezen kun je hier:

Handreiking

In deze handreiking staan kansen en werkzame factoren om de samenwerking met jeugdhulp en zorg te versterken

Inspiratie

Het landelijke programma ‘Met andere ogen’ laat zien weke bijdragen de jeugdhulp zou kunnen bieden

Platform

Oplossingen en verhalen om beter en sneller ondersteuning te realiseren voor kinderen

Meer lezen over samen naar inclusief

Back to top