Icoon hoogbegaafdheid groen-11

Dubbel bijzonder

Hoogbegaafdheid op zichzelf kan al complex zijn, maar sommige hoogbegaafde leerlingen hebben ook te maken met andere uitzonderlijke kenmerken. Dubbel bijzondere leerlingen kunnen bijvoorbeeld hoogbegaafdheid combineren met aandachtstekortstoornis (ADHD), autismespectrumstoornis (ASS), dyslexie of andere leer- en ontwikkelingsuitdagingen. Het herkennen en ondersteunen van deze leerlingen vraagt om een brede benadering.

Het is essentieel om te kijken naar zowel de sterke kanten als de belemmeringen van deze leerlingen. Flexibele leerstrategieën en aangepaste lesmaterialen kunnen nodig zijn om hun potentieel te stimuleren en tegelijkertijd rekening te houden met hun specifieke behoeften. Daarnaast is een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en andere professionals van groot belang. Door open communicatie en het delen van kennis kunnen we samenwerken om het onderwijs voor deze leerlingen optimaal vorm te geven. Lees hier meer over samenwerken met ouders. 

Expertiseteam consulteren

Het samenwerkingsverband heeft veel aandacht voor dubbel bijzondere leerlingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat voor deze groep leerlingen de ondersteuning beter kan. Momenteel is daarom een expertteam van hoogbegaafdheidsspecialisten actief om scholen te adviseren bij (mogelijk) dubbel bijzondere leerlingen. Wil je een consult aanvragen, klik hieronder voor meer informatie.

Heb je behoefte aan een ondersteuningstraject voor een dubbel bijzondere leerling? Klik dan hier:

expertise-team

Inspiratiebronnen

De volgende artikelen en video’s lichten we graag uit. 

Video

Verborgen dubbel bijzondere leerlingen

Met andere ogen bouwen aan een inclusieve voedingsbodem.

Video

Onderzoek dubbel bijzondere leerlingen

Onderzoek

Onderzoek naar dubbel bijzondere leerlingen

Website

Informatie over dubbel bijzonder, van herkennen tot tips voor leraren en begeleiders.

Website

Publicaties, leermaterialen, hulpmiddelen en meer over dubbel bijzonder.

Onderzoek

Een onderzoek van Hi-TEa over passend onderwijs voor dubbel bijzondere leerlingen.

Meer lezen over hoogbegaafdheid

Verder naar

Back to top

Consult aanvragen

Heb je als school een adviesvraag over een (mogelijk) dubbel bijzondere leerling? Dan kun je je vraag per mail voorleggen aan het expertteam. Stuur een bericht aan het expertteam via de knop hieronder met daarin:

 • De naam van de school en de groep van de leerling 
 • Bij toestemming van ouders: de naam van de leerling  
 • Contactgegevens contactpersoon
 • Een beknopte omschrijving van de hulpvraag 

Eén van de HB-specialisten uit het team neemt dan contact met je op. 

Arrangement aanvragen

Heb je behoefte aan een ondersteuningstraject voor een specifieke leerling of groep leerlingen in de school met kenmerken van hoogbegaafdheid en ernstige bijkomende leer- en gedragsproblematiek? Dan kun je als school een aanvraag doen van een arrangement dubbel bijzonder. Vanuit dit arrangement adviseert een hoogbegaafdheidsspecialist de school (en ouders) over een passend aanbod voor de leerling(en). Zo krijgen de intern begeleider en de leerkracht meer kennis over dubbelbijzondere leerlingen. Je krijgt daarnaast handvatten om de adviezen in de praktijk te brengen en financiële ondersteuning. Wanneer daar behoefte aan is, kan er ook een scholing van het hele team plaatsvinden.

De aanvraag

Als het goed is, heb je voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft al een Ontwikkelperspectief (OP) aangemaakt. Als je een aanvraag wil doen van een arrangement kun je dat doen door via ParnasSys/Kindkans een arrangement dubbel bijzonder aan te vragen bij het samenwerkingsverband. 

Voeg alle relevante informatie samen in ParnasSys. Zorg ervoor dat je in ieder geval toevoegt:

 • Het OP
 • Een LVS overzicht
 • Het getekende toestemmingsformulier voor ouders 

Het is handig als je ook andere relevante informatie deelt, als je daarover beschikt. Zoals handelingsplannen, een psychologisch onderzoek en eventuele verslaglegging van een betrokken specialist. Deze informatie hoeft dan niet uitgevraagd te worden in een gesprek dat volgt op een aanmelding. 

Belangrijk: Typ in ParnasSys bij de hulpvraag ‘HB dubbel bijzonder > aanvraag’ in. Dan komt de aanvraag veilig via Kindkans bij het expertteam HB terecht.

Wat doet het expertteam HB met een aanvraag van een arrangement?

 • Stuur als school je aanvraag via ParnasSys/Kindkans
 • Binnen enkele dagen ontvang je een ontvangstbevestiging van het secretariaat
 • Is de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk? Dan neemt een lid van het expertteam HB contact met je op om de hulpvraag samen te verduidelijken
 • Binnen vier weken na aanmelding wordt de vraag voorgelegd aan het expertteam. Het expertteam HB bekijkt of de ondersteuningsvraag passend is bij deze vorm van arrangementen

Als de ondersteuningsvraag wel passend is bij deze vorm van arrangementen (toekenning)

 • Het expertteam HB bekijkt wie van de HB-specialisten de aanvraag het beste in behandeling kan nemen. Met andere woorden, wiens expertise het beste aansluit bij de hulpvraag.
 • De behandelaar neemt contact op met de school opnemen en plant een gesprek met jou en ouders om het plan van aanpak te bespreken.
 • Het is aan school – met meedenken van de behandelaar en ouders – om een handelingsplan op te stellen en betrokkenen uit te nodigen voor besprekingen.

Als een ondersteuningsvraag niet passend is bij deze vorm van arrangementen

Je ontvangt een terugkoppeling van een lid van het expertteam. Daarin bespreken jullie waar je eventueel wel extra hulp kunt krijgen.

Ontwikkelfase

Het organiseren van arrangementen dubbel bijzonder is nog in de ontwikkelfase. Dat betekent dat door het behandelen van aanvragen het proces nog kan worden aangepast. Gaandeweg zal meer duidelijk worden over wat een goede werkwijze is die aansluit bij de behoeften van de scholen. Om hier goed zicht te houden zullen wij dit na afronding van het arrangement met betrokken evalueren.

Overzicht wijken wijkoverleg

Legenda

Donkergroen:
loopt goed

Lichtgroen: 
aan het opstarten of wordt met partners uitgebreid

Geel:
moet nog worden opgestart