Gedrag in de klas groen-14

Ondersteuning

Gedrag van leerlingen is niet altijd makkelijk te begrijpen. Uitdagend gedrag vraagt veel van jou als onderwijsprofessional. Misschien heb je het gevoel dat je tekortschiet of zit je met handen in het haar, weet je niet welke ondersteuning kan werken. Dat kan stress geven en misschien zelfs jouw werkplezier beïnvloeden. Op deze pagina helpen we je op weg. Natuurlijk kan je ook terecht op ons forum voor advies. 

Handelingsgericht werken

Gedrag van leerlingen goed begeleiden kan soms een puzzel zijn. Het Handelingsgericht Werken (HGW) biedt ons een sysytematische werkwijze in deze zoektocht. Om zo de onderwijsbehoeften van kinderen centraal te stellen en te zorgen voor goede afstemming met leerling en ouders. We richten ons op vroegtijdige signalering en het vinden van onderliggende verklaringen (analyse) om passende ondersteuning te bieden aan leerlingen die het nodig hebben (plannen en realiseren). Denk hierbij aan concrete acties zoals de wisselwerking tussen leerling en omgeving in kaart brengen middels observatie, kindgesprekken voeren, het maken van handelingsplannen om aan gedrag te werken of het inzetten van specifieke trainingen voor een leerling of een groepje leerlingen. Maar ook bijvoorbeeld het doen van psychologisch onderzoek om kindkenmerken in kaart te brengen.

Extra ondersteuning op school

Als het niet voldoende lukt om binnen de school de juiste ondersteuning te realiseren of als school en ouders geen antwoord hebben op de ondersteuningsvraag van de leerling, roepen zij de hulp van specialisten in. In eerste instantie kan de school een beroep doen op de begeleider passend onderwijs (BPO) of adviseur passend onderwijs (APO) die vanuit het schoolbestuur aangesteld is.   

De school stelt dan een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze variëren van licht en tijdelijk tot intensief en langdurend of structureel. Als de school niet meer slaagt in het realiseren van passend onderwijs voor de leerling en passende ondersteuning voor de leraar, dan organiseert zij een Ondersteuningsteam (OT). In een OT wordt aan tafel de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling besproken met als doel een passende oplossing. De eerder geboden ondersteuning wordt geëvalueerd en er wordt besproken wat er verder mogelijk is binnen de school, het schoolbestuur of dat een overstap naar een gespecialiseerde school beter passend is.  

Binnen ons samenwerkingsverband beschikken de schoolbesturen zelf over de middelen voor de extra ondersteuning. Ieder schoolbestuur mag bepalen hoe zij dit geld inzet. Als school doe je in eerste instantie daar een aanvraag voor extra ondersteuning door een externe.  

Hulp vanuit Ouder- en Kindteams

Aan alle scholen is een contactpersoon van Ouder- en Kindteams verbonden. De teams bestaan uit ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Zij hebben expertise op het gebied van opvoeden, welzijn, preventie, jeugdhulp, jeugd-ggz en/of jeugdgezondheidszorg. De ouder- en kindadviseur kijkt samen met de school hoe leerlingen ondersteund kunnen worden. Ouders en leerlingen kunnen via de school, maar ook direct contact opnemen met een Ouder- en Kindteam. Wil je meer weten of de contactpersoon van jouw school vinden? Bekijk dan de website van het OKT.

Toetsen
NRO logo

Specifieke kennis

Binnen de regio hebben we expertise op verschillende onderwerpen, zoals:

Hier op Binnenplaats vind je veel informatie over hoogbegaafdheid. 

Leer anders kijken naar gedrag,  vanuit kennis over hersenontwikkeling wat de impact is van ingrijpende levensgebeurtenissen.

Hier kan je terecht voor voorlichting en consultatie.
De expertgroep medische- of revalidatiehulpvragen staat voor je klaar.

Inspiratiebronnen

Website

Benieuwd naar het preventieve aanbod in Amsterdam? Bijvoorbeeld bij agressief gedrag of teruggetrokken gedrag? Bekijk dan deze website.

Podcast

Hoe kun je omgaan met drukke ontregelende leerlingen in je klas?

Handreiking

Een literatuurstudie laat zien wat leerlingen hierover zelf te zeggen hebben. Dat levert een handreiking op met acht tips.

Verder naar

Back to top