Over het SWV

Ons samenwerkingsverband is zowel een netwerk- als een uitvoeringsorganisatie. In beide ‘rollen’ hebben we verschillende verantwoordelijkheden en doelen.

logo-swv-amsterdam-diemen

"Solidariteit als leidend principe"

Wij als uitvoeringsorganisatie

In onze rol als uitvoeringsorganisatie hebben we de wettelijke taak om over aanmeldingen van leerlingen voor toelating binnen het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs te adviseren en toelaatbaarheidsverklaringen af te geven. Een andere belangrijke taak is om ervoor te zorgen dat er een dekkend onderwijsaanbod is voor álle leerlingen.

De toelaatbaarheidsverklaring

Op basis van het advies van twee deskundigen geeft de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis) onderwijs voor een leerling af. De twee deskundigen zijn in de meeste gevallen een onderwijsadviseur en maatschappelijk deskundige.

Advies

Wij geven advies en voorlichting over thema’s als verzuim en thuiszitten, zorgplicht en de procedure rond de toelaatbaarheidsverklaring.

Expertteam en Autisme steunpunt

Vanuit het expertteam medische- en revalidatie hulpvragen en steunpunt autisme adviseren wij scholen over de ondersteuning van individuele leerlingen.

Thuiszitters

Een coördinator thuiszitters begeleidt het proces om kinderen die noodgedwongen thuiszitten weer zo snel mogelijk een plaats in het onderwijs te bieden.

Dyslexie Poortwachter

We beoordelen of leerlingen in aanmerking komen voor diagnostiek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bij een dyslexiezorg-aanbieder (poortwachter dyslexie).

Dit wil ik graag weten

Naast de directeur-bestuurder, werken bij het samenwerkingsverband diverse andere medewerkers. Dit zijn een bureaumedewerker en twee secretariaatsmedewerkers. Daarnaast beleidsmedewerkers, een communicatieadviseur en een projectleider hoogbegaafde leerlingen. Tevens werken er een teamleider, onderwijsadviseurs, maatschappelijk deskundigen, deskundigen vanuit het steunpunt autisme en het expertteam medische- en revalidatievragen en een coördinator zorgplicht, verzuim en thuiszitters.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van ons samenwerkingsverband. De beleidsmedewerkers ondersteunen de directeur-bestuurder bij de ontwikkeling van beleid passend onderwijs en alle aanverwante terreinen, zoals het ondersteuningsplan, jaarplannen en bij thema’s, zoals thuiszitters, de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.
De contactgegevens van al onze medewerkers vindt u hier.

Wij als netwerkorganisatie

Het netwerk is de vereniging samenwerkingsverband: we zijn een vereniging, met 38 schoolbesturen voor primair onderwijs. Deze besturen zijn samen verantwoordelijk voor zo’n 240 scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen.

In onze rol als netwerkorganisatie hebben we de verantwoordelijkheid om samen met de partners van passend onderwijs (de schoolbesturen, de scholen, de jeugdhulp en de gemeenten) op een goede manier inhoud te geven aan passend onderwijs. Een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Voldoende plaatsen binnen scholen en voldoende variatie tussen scholen voor speciaal onderwijs, zodat (vrijwel) alle leerlingen onderwijs kunnen volgen dat bij hen past.

Het bestuur van het samenwerkingsverband en de schoolbesturen maken gezamenlijke afspraken over de kwaliteit van passend onderwijs. Wij zorgen voor heldere communicatie; via onze website, het digitale kennisplatform ibwijs, onze jaarlijkse krant of magazine en in nieuwsbrieven.

Ons ondersteuningsplan is leidend voor onze plannen en ambities.

Dit wil ik graag weten

Passend onderwijs is de benaming voor het stelsel waarbinnen de scholen basis- en extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Het is dus geen aparte schoolsoort. Het ministerie van onderwijs financiert de samenwerkingsverbanden om passend onderwijs te kunnen uitvoeren. Alle reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen zorgen samen voor een passende plek voor elke leerling en voorkomen ze dat er leerlingen thuis komen te zitten. Hoe dit gebeurt en met welke afspraken, verschilt per samenwerkingsverband. Hoe we hieraan invulling geven binnen ons samenwerkingsverband, staat in ons ondersteuningsplan 2021-2025.

Passend onderwijs is in eerste plaats bedoeld voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun schoolloopbaan soepel te kunnen doorlopen. Maar passend onderwijs is er ook voor de leerkrachten. Zij hebben ook geregeld hulp en ondersteuning nodig om voor elke leerling het onderwijs passend te maken.
Wij ondersteunen schoolbesturen en scholen door het beschikbaar stellen van middelen. Daarnaast kunnen wij de vragen die scholen hebben bij een aanmelding voor een toelaatbaarheidsverklaring of bij aanmelding voor diagnostiek voor ernstige enkelvoudige dyslexie beantwoorden. De medewerkers van het expertteam medische- en revalidatiehulpvragen en Autisme Steunpunt kunnen scholen adviseren bij specifieke vragen rond individuele leerlingen. De coördinator thuiszitters kan vragen rond zorgplicht, verzuim en thuiszitten beantwoorden en hierover adviseren.
Alle leerlingen verdienen goed onderwijs met passende hulp en ondersteuning. Liefst dichtbij huis. Samen bouwen we aan inclusief onderwijs waar voor elk kind een fijne plek is, want iedereen telt mee! We willen dat kinderen veilig kunnen opgroeien, kunnen leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Thuisnabij goed onderwijs voor alle leerlingen met passende ondersteuning voor leerlingen en leraren en passende hulp voor leerlingen en ouders die dat nodig hebben. Wij bouwen aan inclusiever onderwijs waar voor elk kind een passende plek is binnen het onderwijs en waar elk kind meetelt.

Onze uitgangspunten noemen we onze leidende principes. Deze set van vuistregels geeft richting aan ons handelen in de praktijk. Onze leidende principes zijn:

  • Ontwikkelingsbehoefte van het kind centraal
  • Vertrouwen in de professional
  • Voor elk kind een passende plek
  • Solidariteit
  • Het onderwijs werkt samen met ouders en partners in en om de school
  • Kinderen groeien samen op in de wijk

Om recht te doen en invulling te geven aan waar wij voor staan, hebben wij als samenwerkingsverband vier ambities. Die zijn leidend in ons denken en doen de komende jaren. Onze ambities zijn in feite een opdracht aan onszelf om verantwoordelijkheid te nemen. We werken ze concreet uit in jaarplannen. We investeren in goede werkrelaties met iedereen die betrokken is bij het passend onderwijs in Amsterdam en Diemen.

  • We realiseren thuisnabij goed onderwijs, passende ondersteuning en een dekkend aanbod, waardoor kinderen zoveel als mogelijk in de eigen wijk naar school gaan.
  • We bouwen aan inclusiever onderwijs en hebben een dekkend netwerk aan voorzieningen.
  • We organiseren voor elk kind een vorm van onderwijs.
  • We versterken de doorgaande lijn.

Ieder schooljaar stellen we een jaarplan op, waarin we concreet maken wat we dat jaar willen bereiken. Het volledige jaarplan, met álle doelen voor dit schooljaar, vindt u hier. 

We hebben heeft veel partners met wie we samen uitvoering geven aan passend onderwijs. Dit zijn de belangrijkste partners binnen het netwerk: Alle scholen en schoolbesturen voor regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen Jeugdhulporganisaties zoals het Ouder- en Kindteam Amsterdam en de Brede Hoed Diemen Gemeente Amsterdam en Gemeente Diemen Zorgaanbieders

Ouders krijgen meestal voor het eerst met ons samenwerkingsverband te maken als de school een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs doet. Onze maatschappelijk deskundigen nemen altijd contact op met ouders om de procedure toe te lichten, meer informatie te geven en als nodig is meer informatie te vragen.

Ouders die willen meepraten, -denken of -beslissen over het beleid van passend onderwijs in Amsterdam en Diemen kunnen lid worden van de ondersteuningsplanraad. Meer informatie? Die vindt u hier.

Back to top