SWV sluit aan bij ondersteuningsteam op school

Door goede samenwerking met ouders en professionals krijgen meer leerlingen op tijd een passend aanbod, gaan meer leerlingen in de eigen wijk of buurt naar school en komen minder leerlingen thuis te zitten. Daarom hebben we binnen ons samenwerkingsverband gekozen voor het werken met Ondersteuningsteams (OT’s). Dat constructieve samenwerking tussen school, ouders en het SWV met constante focus op wat belangrijk is voor de leerling werkt weten we vanuit ervaring met de pilotwijken waar we deze nieuwe werkwijze met ruim 30 scholen hebben ontwikkeld.

Wanneer betrek je het SWV bij het Ondersteuningsteam?

We gaan ervan uit dat je binnen school eerst een aantal stappen hebt gezet voor je besluit het SWV te betrekken. Heb je bijvoorbeeld een OT met ouders erbij gehouden? Is er een expert betrokken? Heeft een adviseur passend onderwijs meegedacht over de ondersteuningsroute? Is het inschakelen van de ouder- en kindadviseur overwogen? Kom je ondanks de extra ondersteuning die je hebt georganiseerd voor de leerling en leerkracht niet tot een passend aanbod? Dan kun je het SWV inschakelen. Een onderwijsadviseur en eventueel ook een maatschappelijk deskundige van het SWV sluiten als onafhankelijk deskundigen aan om mee te denken.

Meedenken over welke ondersteuning past bij de onderwijsbehoefte

De onderwijsadviseur en maatschappelijk deskundigen helpen binnen het OT om de onderwijsbehoefte(n) verder in kaart te brengen en mee te denken over welke ondersteuning daar concreet bij past. Dat doen zij contextgericht door te kijken naar de leerling, de school en de thuissituatie. Ook denken de deskundigen van het SWV mee over verschillende scenario’s en wat er wel en niet van betrokkenen verwacht mag worden. Het SWV kijkt daarnaast wijkgericht en betrekt of raadpleegt als dat nodig is andere specialisten.  

Denkt het OT aan verwijzing naar het S(B)O?

Wanneer je als school – of binnen je OT – denkt aan doorverwijzen naar gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO) is, zoals eerder vermeld, het uitnodigen van de onderwijsadviseur en de maatschappelijk deskundige van het SWV noodzakelijk. Ervaring leert dat er soms meerdere gesprekken nodig zijn, maar als we binnen het OT gezamenlijk tot de conclusie komen dat de geboden ondersteuning ontoereikend is en de onderwijsbehoefte van de leerling het best bediend kan worden op het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, dan kan er snel een TLV afgegeven worden.

Hoe betrek je het SWV bij het OT?

Wil je het SWV betrekken bij het OT? Zorg er dan voor dat de SWV-contactpersoon van je school informatie ontvangt zodat zij goed voorbereid kan aansluiten aan de OT-tafel. Je verstuurt de informatie veilig en zoals je gewend bent: via ParnasSys en Kindkans. Twijfel je of het handig is dat het SWV aansluit? Neem dan eerst even (per e-mail of telefonisch) contact op met jouw contactpersoon. Samen kunnen jullie afstemmen wat de beste stap is

Dit wil ik graag weten

Op welk moment sluit het SWV aan in het OT?

We gaan ervan uit dat je binnen school eerst een aantal stappen hebt gezet voor je besluit het SWV te betrekken. Heb je bijvoorbeeld een OT met ouders erbij gehouden? Is er een expert betrokken? Heeft een adviseur passend onderwijs meegedacht over de ondersteuningsroute? Is het inschakelen van de ouder- en kindadviseur overwogen?

Meedenken met het ondersteuningsteam over passend aanbod
Kom je vervolgens binnen het ondersteuningsteam niet tot een passend aanbod? Dan kan je aan het SWV vragen om aan te sluiten in het OT. Een onderwijsadviseur en eventueel ook een maatschappelijk deskundige van het SWV sluiten als onafhankelijk deskundigen aan om mee te denken.

Wanneer je als school – of binnen je OT – denkt aan doorverwijzen naar gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO) is het uitnodigen van de onderwijsadviseur en de maatschappelijk deskundige van het SWV noodzakelijk. Ervaring leert dat er soms meerdere gesprekken nodig zijn, maar als we binnen het OT gezamenlijk tot de conclusie komen dat de geboden ondersteuning ontoereikend is en de onderwijsbehoefte van de leerling het best bediend kan worden op het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, dan kan er snel een TLV afgegeven worden.

De onderwijsadviseur en maatschappelijk deskundigen helpen binnen het OT om de onderwijsbehoefte(n) verder in kaart te brengen en mee te denken over welke ondersteuning daar concreet bij past. Dat doen zij contextgericht door te kijken naar de leerling, de school en de thuissituatie. Ook denken de deskundigen van het SWV mee over verschillende scenario’s en wat er wel en niet van betrokkenen verwacht mag worden. Het SWV kijkt daarnaast wijkgericht en betrekt of raadpleegt als dat nodig is andere specialisten.  

Wil je het SWV betrekken bij het OT? Zorg er dan voor dat jouw contactpersoon informatie ontvangt zodat zij goed voorbereid kan aansluiten aan de OT-tafel. Je verstuurt de informatie veilig en zoals je gewend bent: via ParnasSys en Kindkans.  

Twijfel je of het handig is dat het SWV aansluit? Neem eerst even (per e-mail of telefonisch) contact op met jouw contactpersoon. Samen kunnen jullie afstemmen wat de beste stap is.

Je contactpersoon van het SWV heeft minimaal deze informatie nodig

  • Een goed ingevuld OP. Vul deze zo volledig als mogelijk in, zodat een goed beeld ontstaat van de ontwikkeling van het kind, welke ondersteuning is ingezet, wat het effect daarvan was en hoe school en ouders met elkaar hebben samengewerkt om tot passende ondersteuning te komen.
  • Jouw hulpvraag. Zorg ervoor dat je deze helder formuleert. Is de visie van de ouders of de leerling ook al duidelijk? Vermeld deze dan ook.  

Bedenk zelf of er nog meer informatie is die nuttig kan zijn voorafgaand aan het OT. Liggen de zorgen met name op didactisch vlak? Dan kun je bijvoorbeeld de CITO gegevens mee sturen. Liggen de zorgen vooral op gedragsgebied? Dan zijn handelingsplannen op dit vlak wellicht handig om te delen. 

Als school is het belangrijk dat je ouders informeert over het betrekken van het SWV. Leg het uit als de volgende stap in de zorgstructuur / het ondersteuningstraject.

Willen ouders niet dat het SWV aansluit bij een OT? Het is dan alsnog mogelijk om het SWV te betrekken om mee te denken:
  > Vraag om een telefonisch consult met je contactpersoon
  > SWV zit niet bij OT, maar kan wel strategisch meedenken
  > We kunnen de stappen bespreken om tot zo goed mogelijke ondersteuning te komen en adviseren over hoe je ouders betrekt.

Heb je als S(B)O-school of gespecialiseerde voorschoolse voorziening een adviesvraag? Denk je bijvoorbeeld aan een verwijzing naar een ander type gespecialiseerd onderwijs? Of heb je behoefte aan iemand die mee denkt over een passend aanbod? Dan is het mogelijk om het SWV te betrekken voor het aansluiten bij een OT.

Back to top