Extra ondersteuning voor specifieke groepen

De extra ondersteuning wordt vooral georganiseerd op het niveau van het bestuur, aangezien binnen ons samenwerkingsverband is gekozen voor het schoolmodel. Er is echter ook vanuit ons samenwerkingsverband mogelijkheid voor het bieden van extra ondersteuning, voor specifieke groepen.

Autisme Steunpunt

Het Autisme Steunpunt Amsterdam Diemen heeft als taak om mensen die bij het onderwijs bij deze leerlingen betrokken zijn, zoveel mogelijk te ondersteunen.

Expertgroep medische- of revalidatie hulpvragen

Onze onderwijsspecialisten van de expertgroep zijn kosteloos inzetbaar bij vragen op het gebied van chronisch zieke leerlingen en leerlingen met een motorische beperking.

Project (hoog)begaafde leerlingen

Tot en met juli 2023 ontvang ons samenwerkingsverband een subsidie voor (hoog)begaafde leerlingen vanuit het ministerie van OCW. Hoe zetten we deze in?

Autisme steunpunt

Het Autisme Steunpunt Amsterdam Diemen heeft als taak om mensen die bij het onderwijs aan leerlingen met autisme betrokken zijn, zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat gebeurt door middel van:

 • consultaties bij crisis- en probleemsituaties
 • voorlichting over autisme en onderwijs aan leerkrachten, ouders en hulpverleners
 • deskundigheidsbevordering door middel van scholing en presentaties/workshops
 • een aanspreekpunt voor ouders en hulpverleners
 • participeren in regionale netwerken

Dit wil ik graag weten

Biedt het Autisme Steunpunt ook ondersteuning bij andere stoornissen?

Het Autisme Steunpunt Amsterdam Diemen beperkt zich tot autisme (of een vermoeden daarvan) en biedt geen ondersteuning bij andere stoornissen, tenzij die als co-morbiditeit aangegeven zijn. Co-morbiditeit is het hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen tegelijkertijd.

Het consult bestaat uit een observatie van een uur en aansluitend een gesprek van een uur. Deelnemers van het gesprek zijn de leerkracht, de ib’er, de ouder(s) van de leerling en de medewerker van het steunpunt. In overleg met de aanvrager kan de samenstelling anders zijn.

Er zijn geen kosten aan het consult verbonden.

Nee, dat is niet nodig. Een vermoeden van ASS of het herkennen van kenmerken van ASS kan een reden zijn om een consult aan te vragen. Wel moet het duidelijk zijn dat er moeilijkheden zijn in de leerontwikkeling van het kind.

Een afspraak voor een observatie kan meestal (dit is wel afhankelijk van de dag) binnen drie werkweken plaatsvinden. 

Het Autisme Steunpunt Amsterdam Diemen (Luna Beukema) is bereikbaar per e-mail via autismesteunpunt@swvamsterdamdiemen.nl en telefonisch op 06-12523273

Expertgroep medische - of revalidatie hulpvragen

Heb je vragen op het gebied van chronisch zieke leerlingen en leerlingen met een motorische beperking? Onze onderwijsspecialisten zijn kosteloos inzetbaar. Zij geven voorlichting en advies aan leraren en ouders over onderwijs aan zieke leerlingen en kinderen met een beperking. De onderwijsspecialisten geven informatie over het ziektebeeld en de mogelijke consequenties daarvan op het schoolgaan en de schoolprestaties. 

Heb je zorgen over:

 • de invloed van de ziekte of beperking op het schoolse functioneren van een leerling?
 • de motorische ontwikkeling van een leerling?
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling ten opzichte van de ziekte en/of handicapbeleving van een leerling?

Neem dan contact op met één van de onderwijsspecialisten van de expertgroep: Anne Niessen (a.niessen@swvamsterdamdiemen.nl of telefonisch op 06-14203978) of Nathalie Braspenning (n.braspenning@swvamsterdamdiemen.nl of telefonisch op 06-46001664).

Dit wil ik graag weten

Wat kunnen de onderwijsspecialisten van de expertgroep voor mij betekenen?

Dit kunnen de onderwijsspecialisten van de expertgroep voor je betekenen:

 • Advies over zithouding voor individuele leerlingen
 • Advies over zithouding en passend meubilair voor alle leerlingen
 • Advies bij passend schrijfgerei
 • Observatie en advies
 • Meubilair passingen, in samenwerking met firma Peereboom
 • Aanvragen faciliteiten bij UWV of eventueel fondsen

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding door de expertgroep. Iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met een ziek kind, kan kosteloos contact met hen opnemen om advies of informatie in te winnen.

De begeleiders van de expertgroep adviseren en begeleiden scholen bij het organiseren van onderwijs voor hun zieke leerlingen. Zij informeren over de consequenties van ziek zijn voor het onderwijs in het algemeen. Bij een zieke leerling komt de focus vaak te liggen op wat hij mankeert en wat hij niet kan. Onderwijs doet een beroep op de gezonde kant van het kind. Het is juist van belang te kijken naar wat het kind wél kan en daar op aan te sluiten.

Wanneer een leerling chronisch ziek is, kan school juist van grote betekenis zijn. Klasgenoten van de leerling zijn diegenen met wie hij een groot deel van de week doorbrengt. Als de leerling ziek thuis is, is hij niet meer automatisch aanwezig bij de dagelijkse bezigheden, toch blijven die belangrijk. Deelnemen aan school, ook op afstand, betekent bij je vrienden en hun belevenissen blijven horen. Ons samenwerkingsverband beschikt over meerdere AV1 robots. Dat zijn de oren en ogen van het zieke kind, zodat hij vanuit huis kan rondkijken in de klas, kan luisteren en praten met de leerkracht en zijn klasgenoten. Neem contact op met de expertgroep bij interesse of als je meer informatie wil.

De onderwijsspecialisten van de expertgroep voor leerlingen met een medische- en/of motorische hulpvraag beschikken over kennis van diverse ziektebeelden en hebben ruime ervaring met de begeleiding van zieke leerlingen. Zij weten welke invloed een ziekte kan hebben op het onderwijs en kunnen hier algemene informatie over geven.

Wat mogelijk is, verschilt per kind. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de ziekte en de situatie van het kind. Onze onderwijsspecialisten adviseren je graag over de mogelijkheden.

De expertgroep denkt met je mee en kan helpen met een plan van aanpak. Samen met school bekijken we wat nodig is om ervoor te zorgen dat de leerling weer terug kan keren op school.

Als een leerling van een reguliere Amsterdamse school wegens ziekte drie weken of langer thuis zit dan kan er huisonderwijs aangevraagd worden. Het kan ook zijn dat de leerling nog niet zo lang thuis zit, maar te horen heeft gekregen dat hij wegens ziekte minstens drie weken school moet missen: ook dan kan er huisonderwijs aangevraagd worden. Info: www.huisonderwijsamsterdam.nl

Voor leerlingen die om onder andere een medische reden deels of helemaal niet naar school kunnen gaan, hebben we de beschikking over vijf AV1 robots, die aanwezigheid in de klas op afstand mogelijk maakt. Zo kunnen kinderen die langdurig ziek zijn met behulp van een app op hun telefoon of tablet toch de lessen volgen. Neem contact op met de expertgroep voor meer info over de inzet van de AV1.

Project (hoog)begaafde leerlingen

Tot en met juli 2023 ontvangt ons samenwerkingsverband een subsidie voor (hoog)begaafde leerlingen vanuit het ministerie van OCW. Deze subsidie is bedoeld om een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in de regio op te zetten, uit te breiden of te bestendigen. Voor meer informatie, kijk ook op de website die hiervoor is gemaakt.

Dit wil ik graag weten

Waar wordt deze subsidie voor ingezet?

Met deze subsidie zetten wij in op drie ontwikkelingslijnen:

 • De overgang PO-VO
 • De onderwijsbehoefte van dubbel bijzondere leerlingen
 • Expertise delen en uitbreiden

Samen met betrokkenen bepalen we welke activiteiten binnen deze lijnen worden uitgevoerd.

Nee, vanuit de subsidie kunnen alleen schooloverstijgende activiteiten worden bekostigd.

Achter de schermen werken we hard aan de ontwikkeling van de website HB in Amsterdam en Diemen. Maar breng vooral nu al een bezoekje. Je vindt er namelijk al trainingen om je expertise over hoogbegaafdheid te vergroten, zoals de module PO-VO waarin PO en VO elkaar daadwerkelijk ontmoeten. Je kunt je hier via de website direct op inschrijven. Neem een kijkje en houd onze nieuwsbrieven in de gaten voor updates over de verdere ontwikkeling van de HB-website.

Ja, dat kan. Op verschillende momenten vragen we betrokkenen om mee te denken over de invulling van activiteiten. Bijvoorbeeld tijdens een themabijeenkomst of door mee te werken aan een interview in het kader van onderzoek. Als je interesse hebt om hieraan deel te nemen, neem dan contact op met Cathelijn Dieleman (projectleider).

Back to top

Overzicht wijken wijkoverleg

Legenda

Donkergroen:
loopt goed

Lichtgroen: 
aan het opstarten of wordt met partners uitgebreid

Geel:
moet nog worden opgestart