Budgetten

De scholen voor regulier basisonderwijs ontvangen via hun schoolbestuur (en zij via ons samenwerkingsverband) geld om de basis- en extra ondersteuning aan leerlingen te bekostigen. Op basis van het aantal toelaatbaarheidsverklaringen verstrekken we geld aan het speciaal onderwijs. We hebben zelf geen budget om direct te besteden aan de ondersteuning van leerlingen. In zeer schrijnende situaties van leerlingen of scholen maken we soms een uitzondering.

Daarnaast is er binnen ons samenwerkingsverband een ontwikkelbudget nieuwe initiatieven, waar scholen en schoolbesturen gezamenlijk een beroep op kunnen doen als zij nieuwe initiatieven voor leerlingen ontwikkelen.

"We hebben een aanjaagfunctie bij het realiseren van ambities"

Binnen de school en het bestuur

Wij hebben binnen ons samenwerkingsverband afgesproken dat schoolbesturen en daarmee scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het bieden van basis- en extra ondersteuning. Daarom ontvangen zij voor de bekostiging hiervan middelen vanuit het samenwerkingsverband. Binnen ons samenwerkingsverband hebben wij afspraken gemaakt over het niveau van basisondersteuning. Schoolbesturen en scholen bepalen binnen de afspraken die we hebben gemaakt zelf hoe ze vorm geven aan de ondersteuning van leerlingen. Jaarlijks wordt in juni de begroting vastgesteld en is duidelijk op welk bedrag schoolbesturen en scholen kunnen rekenen in het daaropvolgende schooljaar.

Dit wil ik graag weten

Krijgt iedere school voor regulier basisonderwijs in Amsterdam en Diemen geld om de basisondersteuning te organiseren?

Ieder schoolbestuur voor regulier basisonderwijs krijgt een bedrag voor de basisondersteuning. Dit schooljaar is dat € 140,- per leerling. Deze bedragen worden ieder jaar in onze begroting vastgelegd. Het bestuur spreekt zelf met zijn scholen af hoe deze middelen worden besteed. Dit geld is bedoeld voor de ondersteuning van alle leerlingen.

Ieder schoolbestuur voor regulier basisonderwijs krijgt geld om extra ondersteuning te organiseren voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Dit kan gaan om individuele leerlingen of een kleine groep leerlingen met dezelfde vraag. Dit schooljaar gaat dit om € 210,- per leerling. De besturen en scholen bepalen zelf op welke wijze ze de extra ondersteuning organiseren en aanbieden.

Ja, de school bepaalt zelf of en welk budget ze voor de ondersteuning van een leerling beschikbaar stelt. Wat nodig is voor een leerling moet blijken uit het ontwikkelingsperspectief plan (OPP), waarin handelingsplannen zijn opgenomen. Het kan zijn dat een school een bepaalde ondersteuning niet als passend of zinvol ervaart of het bedrag voor ondersteuning te hoog vindt en dit niet kan betalen. De school moet dit wel kunnen onderbouwen en met ouders bespreken.

Nee. Als een kind wordt toegelaten tot een school voor speciaal (basis)onderwijs krijgt het daar het onderwijs dat het best aansluit bij zijn of haar ondersteuningsbehoefte. Alleen de belangen van het kind worden afgewogen; de verwijzende school betaalt hier niet voor.

Ja, dat kan gebeuren, al is dit nu niet aan de orde. Verlaging van de ondersteuningsbudgetten binnen het regulier basisonderwijs kan nodig zijn als er een sterke toename is van het aantal leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en tegelijk sprake is van een daling van het leerlingenaantal in het basisonderwijs.

Binnen ons samenwerkingsverband

Ons samenwerkingsverband heeft zelf geen middelen voor de ondersteuning van individuele leerlingen. In schrijnende situaties van een individuele leerling of school kunnen we een school soms tegemoet komen. Voor bepaalde groepen maken we een uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die plotseling tijdelijk in een revalidatiecentrum moeten worden opgenomen; we bekostigen dan het onderwijs binnen dit centrum.

Ook stimuleren we graag dat scholen en schoolbesturen samen het initiatief nemen om een aanbod te doen voor een bepaalde groep leerlingen. Wij zouden het toejuichen als zo’n initiatief bijvoorbeeld op wijkniveau tot stand komt. Hiervoor is met ingang van schooljaar 2020-2021 het ontwikkelbudget nieuwe initiatieven beschikbaar. We hebben met elkaar een afwegingskader geformuleerd waar deze initiatieven aan moeten voldoen.

Dit wil ik graag weten

Nee, het bedrag dat jaarlijks vanuit het samenwerkingsverband aan de besturen en scholen wordt toegekend is een maximum bedrag. Er is wel een paar uitzonderingen. Een voorbeeld is een leerling die op de basisschool zit en ineens een ziekte of aandoening krijgt, waardoor het tijdelijk moet worden opgenomen in een revalidatiecentrum. Vanuit ons samenwerkingsverband worden dan de kosten voor het onderwijs aan deze leerling betaald.

Als het een nieuwkomer is, is een test noodzakelijk om het niveau van de leerling in beeld te krijgen en de keuze van het niveau voor een school voor voortgezet onderwijs te bepalen. Het ABC wordt dan ingeschakeld om deze leerling te testen. Het ABC stuurt de rekening van deze testen rechtstreeks naar ons samenwerkingsverband.

Ja, dat kan. We hebben een zogenaamd ontwikkelbudget nieuwe initiatieven beschikbaar. Dit gaat wel om initiatieven die met meer scholen of besturen tegelijkertijd worden aangevraagd. 

Back to top